ارائه شفاهي سمينار

ارائه شفاهي سمينار

ارائه شفاهي سمينار نيز از اهميت بالائي برخوردار مي باشد. دانشجويان مي بايست تلاش نمايند تا با تمرين و ممارست در انجام ارائه هاي شفاهي توانائي خود را در انتقال شفاهي مطالب علمي-فني تقويت نمايند. در اين بخش نكاتي در راستاي تقويت اين توانائي ارائه مي گردد. در  ابتداي اين بخش چگونگي ارائه شفاهي به گونه اي ساختمند مطرح ميشود و در ادامه خصوصيات ارائه كننده و شيوه مناسب ارائه توضيح داده خواهد شد.

ساختمندي ارائه

ارائه شفاهي سمينار مي بايست ساختمند باشد. ارائه اي  را ساختمند گوييم كه به طرز زير انجام شود:

 • با مقدمه اي جاذب شروع شود به نحوي كه از همان آغاز نظر مخاطب جلب شود. مقدمه بايد با جملات كوتاه و مؤثر بيان شود.
 • رعايت شئون فرهنگي و عرف محيط.
 • اداي احترام به حاضرين.
 • كسب اجازه از اساتيد در موضوع ارائه (از حاضر و غايب، ترجيحاً بدون ذكر نام و حتماً بدون مبالغه و مداهنه، و به اختصار)
 • ارائه كننده خود را به اجمال معرفي كند.
 • طرح عنوان اصلي و عناوين داخلي مهم تر (كه در اسلايد ها نوشته شده اند).
 • بيان حيطه و حدود موضوع.
 • بيان سوابق كارهاي انجام شده در موضوع، به اختصار.
 • اشاره اي مختصر به امكانات و مشكلات احتمالي مطالعه پژوهش در موضوع.
 • مطلب اصلي به صورت بخش بندي شده، با شروع از مفاهيم آشنا براي مخاطبين و بيان مفاهيم مبنايي مطلب مطرح شود. (مدت هر بخش بايد متناسب باشد).
 • تسلسل و توالي منطقي بخش هاي مختلف بحث با رعايت زمان بندي ارائه بايد حفظ شود.
 • نتيجه گيريهاي مرحله اي از هر قسمت بحث انجام شود.
 • جمع بندي نهايي و نتيجه گيريهاي لازم پس از اتمام بخش هاي مختلف، انجام شود.
 • اشاره به منابع مطالعه شده.
 • به سؤالات مخاطبين پاسخ مناسب داده شود.
 • از مخاطبين به خصوص از سؤال كنندگان و شركت كنندگان سپاسگزاري شود.
سمینار مهندسی ماشین های کشاورزی و انجام مهندسی ماشین های کشاورزی