ارائه سمينار

خصوصيات ارائه كننده سمينار

ارائه كننده شفاهي. بهتر است خصوصيات زير را داشته باشد:

 • ظاهر آراسته و متناسب با عرف جامعه.
 • تمركز فكر، جمعيت خاطر.
 • گشاده رويي و صبر و حوصله.
 • قابليت (هنر) جلب توجه مخاطب.
 • توانايي اشراف بر فضاي ارائه و كنترل جو ارائه.
 • ادب در كلام و ادب در رفتار.
 • تأثير نگاه.
 • نفوذ كلام.
 • حضور ذهن و حاضرجوابي.
 • خونسردي و تسلط بر اعصاب.
 • توانايي برقراري ارتباط حضوري زنده و پويا.

شيوه سخنراني ارائه كننده

ارائه كننده بايد طبق شيوة زير سمينار را ارائه نمايد. بايد توجه داشت كه اين كار، بسيار ظريف و حساس است. ارائه كننده بايد سعي كند كمترين اشتباه را، چه در گفتار و چه در رفتار مرتكب شود تا سخنراني مؤثر و موفقي داشته باشد، بويژه اگر بخواهد ارائه شفاهي او مجاب كننده باشد.

 • قبل از شروع سخن، با گردش آرام نگاه به همه سوي، لحظاتي به مخاطبين نظاره كند.
 • اصل نايكنواختي صدا را رعايت كند، گاه آرام سخن بگويد و گاه با صداي رسا و بلند. صداي متناسب با موضوع داشته باشد.
 • صداي متناسب با موقعيت مكاني ارائه و تعداد حاضرين داشته باشد.
 • از آهنگ، نواخت و لحن كلام بطور متناسب استفاده كند.
 • بياني ساده و روان داشته باشد. با جملاتي حتي الامكان كوتاه، مؤثر و در عين حال با احساس سخن بگويد.
 • تكيه كلام نداشته باشد.
 • حتي الامكان با چند سبك سخن بگويد.
 • مطلب را طبق طرح زمان بندي ارائه كند و از وقت به درستي استفاده نمايد.
 • از حاشيه پردازي و زياده گويي اجتناب كند.
 • تأكيدات و تكرارهاي بجا داشته باشد.
 • از مكث و سكوت بجا و به اندازه به عنوان امكاني براي تأثيرگذاري بيشتر روي مخاطبين، به درستي استفاده كند.
 • از بكار بردن كلمات و عبارات ابهام انگيز اجتناب كند.
 • در هر لحظه سعي كند وضعيت مخاطبين، يعني ميزان كشش، علاقه و حوصله آنها را به شنيدن و دنبال كردن مطلب، درك كند.
 • از نگاه به عنوان امكاني جهت برقرار كردن ارتباط پويا با مخاطبين و تأثيرگذاري روي آنها به خوبي استفاده كند و عدالت در تقسيم نگاه بين مخاطبين داشته باشد.
 • از حركات بدن، بويژه دست، به طور مناسب و بقدر كافي بهره بگيرد.
 • ثابت و بي حركت در يك مكان نايستد.
 • حتي الامكان مخاطبين را در ارائه مشاركت دهد.
 • گاه گاه و به اقتضاي موقع و مطلب، با رعايت جوانب عرفي و فرهنگي، كلام خود را تلطيف كند.
 • از تفاخر، تكبر، خودنمايي و فضل فروشي پرهيز كند. متواضع باشد. ولي نه بطور تصنعي يا از روي ضعف.
 • از امكانات ديداري- شنيداري بخوبي و به موقع استفاده كند.
 • در تمام مدت ارائه سعي با صداقت و صميمت به مخاطبين نشان دهد كه براي آنها اهميت زياد قائل است.
 • با اطمينان سخن بگويد و هر جا كه ترديد داشته باشد، ترديدش را صريحاً اعلام كند.
سمینار مهندسی ایمنی و انجام سمینار مهندسی ایمنی