اصول ویرایش سمینار

فرمت محتواي گزارش سمينار

براي تايپ گزارش سمينار به فارسي، فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد  (MS-Word) با امكانات فارسي استفاده كنيد. متن اصلي گزارش به صورت تك ستوني با قلم B Nazanin و اندازة pt 12 تك فاصله (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه 12 پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة نوشتپارها  تورفتگي به اندازة cm 7/0 باشد. فاصله متن از طرفين و بالا و پائين صفحه 5/2 سانتيمتر باشد.

آرم دانشگاه

عنوان دانشكده

عنوان دانشگاه

سمينار كارشناسي ارشد

در رشته …. گرايش ….

عنوان سمينار

توسط:

نام دانشجو

استاد درس سمينار:

نام استاد درس سمينار

استاد مشاو سمينارر:

نام استاد مشاور سمينار

تاريخ

طول گزارش

حداقل تعداد صفحات گزارش مي بايست  15 صفحه باشد.

 واژه‌هاي خارجي در متن فارسي

براي واژه‌ها و نام‌هاي خارجي، حتي‌الامكان از معادل‌هاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده كنيد. در مورد نام‌هاي خارجي غامض يا معادل‌هاي غيرمصطلح فارسي، فقط در اولين ارجاع و بلافاصله پس از ذكر اين گونه واژه‌ها، معادل لاتين آن در پاورقي يا در پرانتزي پس از واژه قيد شود.

پاورقي‌ها

در صورت نياز به درج پاورقي، همة‌ موارد فارسي به صورت راست‌چين با قلم B Nazanin و اندازة pt 11 و پاورقي‌هاي لاتين به صورت چپ‌چين با قلم تايمز اندازة pt 9 نوشته شوند.

 معرفي علائم و متغيرها در متن

هر نوع متغير يا علامت به كار رفته در متن گزارش، در اولين ارجاع به آن معرفي شود.

فرمول‌ها و روابط

متن فرمول‌ها به صورت چپ‌چين در يك يا چند سطر نوشته شود. اندازة فرمول‌ها متناسب با متن انتخاب شود و همة متغيرها و اعداد در آنها با قلم تايمز (Times New Roman) تايپ شوند. فرمول‌ گذاري بصورت فصلي (مثل 1-5 يعني فرمول شماره 5 از فصل 1) شماره‌گذاري شوند. شمارة هر فرمول در داخل پرانتز و در سمت راست سطر فرمول قرار گيرد.

واحدها

واحد اعداد يا كميت‌هايي كه در جدول‌ها و شكل‌ها مي‌آيند، يا عنوان محورهاي يك نمودار را بيان مي‌كنند، بايد ذكر شوند.

جدول‌ها

هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، كه بصورت وسط چين در بالاي آن با قلم B Nazanin پررنگ و اندازة pt 10 تايپ و بصورت فصلي (مثل 1-5 يعني جدول شماره 5 از فصل 1) شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. ذكرواحد كميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد.

شكل‌ها و نمودارها

هر شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه بصورت وسط چين در زير آن با قلم B Nazanin پررنگ و اندازة pt 10 تايپ و بصورت فصلي (مثل 1-5 يعني شکل شماره 5 از فصل 1) شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است شكل‌ها در داخل متن و در جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. ذكر واحد كميت‌ها در شكل‌ها الزامي است. در متن گزارش بايد به همة شكل‌ها ارجاع شود. در تهية شكل‌ها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها، كميت‌ها و راهنماي منحني‌ها (legend) به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در گزارش، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد.

نتيجه گيري

وجود بخش نتيجه‌گيري پس از متن اصلي گزارش الزامي است.

مراجع

مراجع به همان ترتيبي كه در متن به آنها ارجاع مي‌شود، مي‌آيند. در گزارش بايد به همة مراجع اشاره شود. مشخصات هر مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد (نمونه‌هاي زير) ذكر شوند. مراجع فارسي را با قلم B Nazanin نازك pt 11 و مراجع انگليسي را با قلم تايمز pt 10 تايپ كنيد.

]1[ ب. مقدم، ا. تقوي، و ن. طاهري، آشنائي با شبكه هاي كامپيوتري، چاپ دوم، انتشارات نصر، تهران،  1375.

]2[ ي. براون، مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي، ترجمه م. ع. آرام، انتشارات فجر، مشهد، 1370.

]3[ راهنماي كاربران حسابرس، شركت پردازش رايانه اي ايران، تهران، 1365.

]4[ ج. عارف، استنتاج فازي بوسيله شبكه هاي عصبي، پايان نامه كارشناسي ارشد هوش مصنوعي، دانشكده مهندسي كامپيوتر، دانشگاه صنعتي شهر، 1374.

]5[ ج. حسيني، و ح. رباني، “ارائه روشي جديد در تشخيص جهت امواج راديويي”، نشريه علمي- پژوهشي اميركبير، سال هشتم، شماره 42، ص 125-147، 1377.

]6[ ج. حسيني، و ح. رباني، “ارائه روشي جديد در تشخيص جهت امواج راديويي”، در مجموعه مقالات هفتمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران، ص 224-232، 1380.

[7] M. A. Ahmadi, and M. H. Rahimi, Fuzzy Set Theory, New Jersey: Prentice-Hall, 1995.

[8] M. A. Ahmadi, M. H. Rahimi, and A. Fatemi, Evidence-Based Recognition of 3D Objects, IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 12, no. 10, pp. 811-835, 1994.

[9] A. Taheri, On Extensions of Fishers Linear Discriminant Function, Proceeding of IEEE International Conference on Pattern Recognition, pp. 752-758, 1992.

[10] M. A. Ahmadi, On Extensions of Fishers Linear Discriminant Function, Ph.D. Dissertation, MIT, Cambridge, MA, 1982

سمینار مهندسی کامپیوتر و انجام سمینار مهندسی کامپیوتر