آموزش نوشتن بخش تحلیل اطلاعات و پیشینه تحقیق

سمینار کارشناسی فرش و انجام سمینار کارشناسی فرش

آموزش نوشتن بخش تحلیل اطلاعات و پیشینه تحقیق

ابزار و منابع جمع آوری و تحلیل اطلاعات در پروپوزال:

ابزار و منابع مورد نیاز به تناسب موضوع تحقیق متفاوت خواهد بود .در هفت رشته های نظری عمده ترین کتابخانه ها و اسناد علمی و تاریخی است.اما در موضوعاتی نظیر علوم پزشکی تجربه آزمایش از منابع ضروریست.

مواردضروری در انتخاب ابزار گردآوری اطلاعات:
-ابزار گردآوری داده ها به طور کامل توصیف شده باشد ؛
-ابزار مطرح شده مناسب ترین ابزار برای گردآوری داده باشد ؛
-ابزار انتخاب شده با نوع تحقیق هم خوانی داشته باشد ؛
-نحوه بررسی روایی و پایایی ابزار تشریح شده باشد ؛
-مراحل و جزئیات گردآوری داده ها توضیح داده شده باشد ؛
-روش تحلیل داده ها در تحقیق مشخص شده باشد ؛
-به آزمون های آماری و نوع نرم افزارهای مورد نیاز اشاره شده باشد ؛
-آزمون های آماری مورد اشاره بانوع تحقیق تناسب داشته باشد ؛

 

پیشینه تحقیق در پروپوزال:

محقق باید قبل از انجام تحقیق بررسی کند تا ببیند چه کسانی در پیرامون تحقیق موردنظر قبلاً فعالیت داشته اند و چه جنبه هایی را بررسی کرده اند و چه نتایجی رابه دست آورده اند وتحقیق حاظر قرار است با چه چیزهایی به تحقیقات گذشته اضافه کند.با انجام این کار ازنتایج همه ی تحقیقات استفاده می شود و نقاط ضعف و قوت تحقیقات قبلی مشخص می شود.

درپیشینه تحقیق می بایست موارد زیر رعایت شود:
-مقالات مطرح شده رابطه مستقیمی با موضوع و یاعنوان تحقیق داشته باشد ؛
-مطالب براساس تاریخ انتشار و از جدید به قدیم مرتب شده باشند ؛
-مقالات براساس محل انجام تحقیق در داخل یا خارج از کشور تفکیک شده باشند ؛
-ژورنال های مورداستفاده دارای رتبه های علمی باشند ؛

افزودن یک دیدگاه