آموزش نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق

سمینار زبان انگلیسی و انجام سمینار زبان انگلیسی

آموزش نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق

یکی از گام های مهم در انجام دادن تحقیق,نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق می باشد.طرح پیشنهادی شامل دو کارکرد می باشد. در ابتدا نگارش طرح پیشنهادی باعث می شود که شما ایده های خود را نوشته و آنها را بررسی نمایید.

این طرح در قالب مشخصی پیاده سازی می شود و به راحتی قابل ارزیابی و بررسی می باشد و پس از بررسی از نظر کیفیت مورد ارزیابی قرار میگیرد و در آخر مجوز داده می شود.مواردی که باید در طرح پیشنهادی تحقیق تصریح گردد شامل موارد ذیل است:

 

عنوان تحقیق:

شامل منعکس کننده موضوع و محتوای طرح پیشنهادی تحقیق می باشد.

 

تشریح و بیان موضوع:

در این مرحله باید ارزش اجرایی تحقیق را به خواننده منتقل کنیم.در این مرحله دیدگاه های مربوط به موضوع مشخص شود.موضوع در این قسمت کامل مورد بررسی قرار می گیرد.

 

هدف از انجام تحقیق:

در این مرحله باید هدف و انگیزه از اجرای این تحقیق معلوم شود.و همچنین ضرورت اجرای تحقیق مشخص شود.

 

سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین:

در این مرحله محقق نتایج تحقیقات پیشین را مورد بررسی قرار می دهد.در این مرحله پژوهش هایی که در حوزه مورد نظر شما اجرا شده در زمان و مکان های مختلف ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشد که می تواند موجب عامل انگیزشی برای اجرای تحقیق باشد.تحقیقات با موضوع های مشابه و یا با موضوعات مرتبط با پژوهش می تواندبه اهمیت تحقیق بیافزاید.

 

بیان مسئله و فرضیات تحقیق:

فرضیات تحقیق شما از پاسخ هوشمندانه به سؤالات تحقیق و یا از نتایج تحقیقات قبلی شکل می گیرد.این فرضیات رابطه بین متغییرهای تحقیق را تا حدامکان بر اساس مطالعات و تحقیقات قبلی پیش بینی میکنند.زمانی که در تحقیق فرضیه وجود نداشته باشد.می توان سؤالات تحقیق را  که پژوهش به منظور پاسخ گویی به آن به اجرا در می آید و باید اهداف تحقیق مشخص شود.

 

نتایج مورد انتظار ازاجرای تحقیق:

اجرای تحقیق نتایجی را در بر خواهد داشت که دیگرافراد از آن برای مقاصدخود استفاده می کنند.باید کاربرد و نتایج تحقیق به روشنی مشخص شود.اگر دستاوردهای تحقیق خود را مشخص کنید این کار باعث مانع از سوگیری استفاده کنندگان می شود.

 

روش تحقیق:

در این مرحله مشخص می شود که شما چگونه تحقیق خود را به پایان می رسانید.کلیت موضوع بررسی می شود.نوع داده ها,استراتژی تحقیق و رویکرد تحلیلی جهت شناسایی روابط بین متغییرها در این مرحله بررسی می شود.

 

جمع آوری داده ها:

در این بخش ویژگی جامعه آماری مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت نمونه گیری,روش نمونه گیری و مراحل انجام آن شرح داده می شود.اطمینان از درست بودن داده ها در این قسمت بررسی می شود.

 

تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی:

در این قسمت باید واژه ها و اصطلاحات به طور عملیاتی تعریف شود تا خواننده برداشت یکسانی داشته باشد.

 

زمانبندی اجرای تحقیق:

محقق باید بودجه زمانی معقولی را متناسب با حجم عملیات مورد انتظار پیش بینی کند و آن را در جهت تصویب طرح پیشنهادی خود رائه دهد.برای پایان نامه دکتری این زمان چندین ماه باشد ولی در پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد نباید بیشتر از ۱۲ماه طول بکشد.

 

منابع و مآخذ:

همیشه منابع در پایان تحقیق بیان می شود.در این قسمت منابع و مستنداتی که در تحقیق مطرح شده است آورده می شود.

افزودن یک دیدگاه