انواع تحقیق بر حسب روش کدامند؟

انواع تحقیق بر حسب روش کدامند؟

سمینار مهندسی دریا و انجام سمینار مهندسی دریا

انواع تحقیق بر حسب روش کدامند؟

غالب فعالیت های تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می دهند که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مساله ،جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند.

مفید ترین طرح طبقه بندی ،طرحی است که در آن دسته بندی ها به حداقل و تفاوت ها به حداکثر برسد.

 

۱-   تحقیق تاریخی :

شامل مطالعه ،درک وشرح رویدادهای مربوط به گذشته است.هدف از آن ،رسیدن به نتایجی بر آمده از علل ودلایل خاص وهمچنین تاثیر روند رویدادهای گذشته است ،که

می تواند به روشن کردن رویدادهای کنونی وپیش بینی وقایع آینده کمک نماید.

 

۲ – تحقیق توصیفی :

هدف ،توصیف جزء به جزء یک موقعیت یا یک رشته شرایط است .تحقیق توصیفی ، شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت  فعلی موضوع مورد مطالعه می شود. غرض از این گونه تحقیق ، پاسخگویی به پرسش هایی مانند “چقدر؟”،”چه کسی ؟”،و”چه اتفاقی دارد می افتد؟”می باشد.

 

۳ – تحقیق پیما یشی (زمینه یابی):

پیمایش روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است.هر چند معمولا از پرسشنامه استفاده می شود ،اما فنون دیگری ازقبیل مصاحبه ،مشاهده وتحلیل محتوا ….هم به کار می روند.مشخصه آن مجموعه منظمی از داده هاا ست که آن را ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی می نامند.

برترین مطالب سایت :  طراحی تحقیق چیست؟ | اصول طراحی تحقیق

 

۴-  روش تحلیل محتوا :

معنا شناسی آماری مباحث سیاسی است.

تحلیل علمی پیام های ارتباطی است .

روشی به منظور دستیابی به ویژگی های مختلف پیام است.

تکنیکی پژوهشی است برای تشریح کمی ،نظام مند وعینی محتوای آشکار پیام.

 

۵ – تحقیق میدانی :

تحقیق میدانی بیشتر یک جهت‌گیری نسبت به امر تحقیق است تا یک سری روشها و تکنیک‌های کاربردی.

روش میدانی بیشتر شبیه چتری است که دربرگیرنده فعالیتهای هر روش ممکن برای دستیابی به دانسته‌های مورد نظر و فرایندهای تحلیل درباره اطلاعات است.

 

۶ –  مورد کاوی : با مشاهده تمامی جوانب یک پدیده ملموس و بررسی ارتباط آن با دیگر پدیده‌هایی که آن را احاطه کرده‌اند، شناختی جامع از آن پدیده‌ها فراهم می‌آید.

 

۷ – تحقیق همبستگی

 

۸ –  تحقیق علی (آزمایشی )

 

 ۹-  تحقیق تجربی          

         

۱۰ – تحقیق علّی- تطبیقی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

error: Content is protected !!