انواع تحقیق بر مبنای هدف

سمینار مهندسی مدیریت پروژه و انجام سمینار مهندسی مدیریت پروژه

انواع تحقیق بر مبنای هدف

 

با هر تحقیق، تلاشی سیستما تیک و روش مند به منظور دست یا فتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسأله است. با توجه به اینکه پرسشها و مسأله ها ماهیتها ی گوناگونی دارند، لذا می توان بر پایه چگونگی این پرسشها و مسأ له ها تحقیقات را طبقه بندی نود. به عبارت دیگر در طبقه بندی تحقیقات برحسب اهداف، قبل از هر چیز بر “میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می شود” .

باید توجه داشت که طبقه بندی تحقیقات براساس نوع هدفشان ضرورتاً به معنای وجود مرزهای مشخص و دقیقی بین انواع تحقیقات نیست، بلکه اکثر این تحقیقات در یک امتدادقرار دارند و با هم وابستگیهای مفهومی دارند. برای مثال، تحقیقات بنیادی زیربنایی برای تحقیقات کاربردی است.

در اینکه چه نوع تحقیقا تی جزو این طبقه بندی قرار می گیرند تفاوتها یی د یده  می شود، در اینجا تلاش شده است تا ترکیبی از این طبقه بندی ها آورده شود.به طور مثال در طبقه بند ی های جد ید به واژه ای تحقیقات بنیا دی و کاربرد ی ، اصطلاحات تحقیقات استراتژیک  تحقیقات ماموریت گرا  و بینش گرا  مطرح شده است.

۱-۱- تحقیقات بنیادی (پایه)   

تحقیقات پایه در انتزاعی ترین شکل خود، به منظور ایجاد و پالایش نظریه ها صورت می گیرند. در این نوع تحقیقات، مسأله از حوزه اجرایی واقعی ناشی نشده است. هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد و درصد توسعه مجموعه دانسته های موجود درباره اصول و قوانین علمی است.

   تحقیقات (بنیادی ) پایه دارای مشخصه های زیر هستند:

کسب شناختهای کلی

ثبت و ضبط جامع

استفاده ترکیبی از روشها

مدت دار بودن

۱-۲- تحقیقات کاربردی

تحقیقا ت کاربرد ی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین

می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار

می گیرد.این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. این تاکید بیشتر بواسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود”.

افزودن یک دیدگاه