انواع مطالعات در تحقیقات میدانی کدامند؟!

سمینار کاردان فنی برق و انجام سمینار کاردان فنی برق

انواع مطالعات در تحقیقات میدانی ؟!

تحقیق میدانی به خصوص برای مطالعه فرآیندهای اجتماعی که در طول زمان کامل می ­شوند مناسب است. برای یک محقق میدانی، معمولاً فرمول­ بندی قضایای نظری، مشاهده رویدادهای تجربی و ارزیابی نظری همگی جزء یک فرایند در حال پیشرفت به شمار می­ روند.

تحقیق میدانی بیشتر شبیه مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست که ممکن است از هر تکنیکی برای دست‌یابی به دانش مورد نظر و فرایندهای اندیشیدن درباره اطلاعات استفاده نماید. محقق میدانی که فردی طرفدار پراگماتیسم روش‌شناختی است، فردی است که از خلاقیت و توانایی اندیشیدن درباره مسائل در میدان برخوردار است.

فعالیت محقق در تحقیق میدانی

محقق در تحقیق میدانی مجموعه فعالیت‌های زیر را به صورت هدفمند و دقیق انجام می‌دهد:

۱٫ مشاهده وقایع عادی و فعالیت‌های روزمره به گونه‌ای که در محیط‌های طبیعی رخ می‌دهد. افزون بر آن، وقایع غیرعادی نیز مورد مشاهده قرار می‌گیرد.

۲٫ محقق به طور مستقیم در زندگی افراد مورد مطالعه مشارکت می‌ورزد و شخصاً فرایند زندگی اجتماعی روزمره را در محیط و میدان تحقیق تجربه می‌کند.

۳٫ محقق میدانی به دنیای درونی فرد و دیدگاه وی رسوخ می‌نماید، ولی در ضمن، دیدگاه تحلیلی خود را حفظ کرده و یا فاصله خود را از شخص بیگانه و مورد مطالعه رعایت می‌کند.

۴٫ از فنون گوناگون و مهارت‌های اجتماعی به روشی قابل انعطاف و متناسب با موقعیت استفاده می‌کند.

۵٫ تولید داده‌ها به شکل یادداشت‌های مفصل صورت می‌گیرد. همچنین اخذ نمودارها، نقشه‌ها و یا تصاویر برای ارائه توصیف‌های بسیار دقیق به کار گرفته می‌شود.

۶٫ مشاهده پدیده‌ها هم در کلیت آنها و هم در جزئیت منحصر به فرد و در زمینه اجتماعی آنها صورت می‌گیرد.

۷٫ درک و فهم افراد در یک محیط میدانی و گسترش روابط همدلانه با آنها و عدم یادداشت واقعیات خشک و بی‌روح انجام می‌پذیرد.

۸٫ جنبه‌های آشکار و پنهان فرهنگ ثبت و یادداشت می‌شوند.

۹٫ مشاهده روندها و جریان‌های اجتماعی بدون ایجاد ناراحتی، بروز آَشفتگی و یا تحمیل دیدگاهی خارجی بر آنها صورت می‌گیرد.

۱۰٫ تحقیق میدانی در عین حال با سطوح بالایی از تنش روانی فردی، عدم قطعیت، وجود مسائل اخلاقی و ابهام روبه‌رو است.

 

 

انواع مطالعات و تحقیقات میدانی

 

۱- کاوشی (اکتشافی )

در این نوع مطالعات پژوهشگر درپی یافتن ،کشف وآشکارسازی روابط موجود به جای پیش بینی آنهاست.

۲-فرضیه آزمایی :

در این نوع تحقیق ،فرضیه هایی بااستفاده از داده هایی که از میدان (جامعه یا سازمان ) به دست می آید مورد آزمون قرار می دهند.

افزودن یک دیدگاه