تاریخچه موضوع تحقیق در پایان نامه را چگونه باید نوشت؟

سمینار زبان آلمانی و انجام سمینار زبان آلمانی

تاریخچه موضوع تحقیق در پایان نامه را چگونه باید نوشت؟

محقق یا دانشجو نیاز دارد که آگاهی خود را نسبت تاریخچه موضوع انتخابی با مراجعه به مستندات پیرامون موضوع تحقیق یا پایان نامه گسترش دهد و تحقیقات خود را با با دستاوردهای دیگران هماهنگ کند.

هدف از قراردادن بخش تاریخچه تحقیق برای پایان نامه عبارتست از :

• برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات تحقیقات قبلی با مسئله تحقیق یا پایان نامه
• آشنایی با چارچوب نظری و یا تجربی مسئله تحقیق
• آشنایی با روشهای تحقیق مورد استفاده در تحقیقات گذشته
برای رسیدن به اهداف بالا توجه به نکات زیر الزامی است :
• انتخاب منابع اطلاعاتی مرتبط با مسئله تحقیق یا پایان نامه
• ارائه مطالب از کلی به جزئی
• اجتناب از بیان مطالب بطور مجرد و بدون رابطه با یکدیگر
• تنظیم مطالب بطور سازماندی شده همراه با روندهای منطقی
• ارائه نتایج مطالعات قبلی و نقد آنها

بنابراین بررسی سابقه تحقیق یا موضوع پایان نامه توانایی محقق را در انتخاب اطلاعات و مرتبط دادن مطالعات قبلی با یافته های خود را نشان می دهد و یک چارچوب کلی را برای اجرای تحقیق یا پایان نامه فراهم می آورد.

افزودن یک دیدگاه