تحقیق در نگارش مقاله به چه معناست؟

سمینار تلویزیون و هنرهای دیجیتال و انجام سمینار تلویزیون و هنرهای دیجیتال

تحقیق در نگارش مقاله به چه معناست؟

اهداف تحقیق

در ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ، اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
برای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ(که متناظر با اهداف تحقیق می باشد)  ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ اﻫﺪاف ﯾﺎ اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻻزم  ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺘﻮان ﺳﻨﺠﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان آن اﻫﺪاف ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و  ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺳﻮال اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ (که کتناظر با هدف اصلی تحقیق می باشد)ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮاﻻت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﻓﺮﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.  ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮاﻻت ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻮال اﺻﻠﯽ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

 

 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺣﺪس آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﻖ در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ  ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ آن ﻫﺎ را آزﻣﻮن  ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﮐﻨﺪ.

البته ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ از اﺑﺘﺪا ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﺪارﻧﺪ، و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﯽ اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺘﻮان ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮد.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ(که متناظر به حدس پاسخ سوال اصلی تحقیق می باشد)ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺎن  ﻣﯿﺸﻮد.

 

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻧﻮآوری ﺗﺤﻘﯿﻖ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻨﻮان و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه قیلی(مقاله-پروژه-کتاب و….)داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ به ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ بیان شود.

ﺳﭙﺲ ﻧﻮآوری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﻔﺎوت آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.

افزودن یک دیدگاه