دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف و نحوه گردآوری داده ها

سمینار کاردان هوانوردی خلبانی هلیکوپتری و انجام سمینار هوانوردی خلبانی هلیکوپتری | انجام سمینار کارشناسی ارشد / انجام سمینار اشد

دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف و نحوه گردآوری داده ها

الف)دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف :

-تحقیق بنیادی

-تحقیق کاربردی

-تحقیق توسعه ای

ب) دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها :

-تحقیق توصیفی:هدفی که این تحقیق دارد توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.اجرای این تحقیق می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا کمک رساندن به فرایند تصمیم گیری باشد.

این تحقیق شامل:

الف) تحقیق پیمایشی:این تحقیق برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری به کار می رود.

ب) تحقیق همبستگی:در این تحقیق رابطه میان متغییرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد.این تحقیق به سه دسته تقسیم می شود:الف- مطالعه همبستگی دو متغییری ب- تحلیل رگرسیون ج- تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس

ج)اقدام پژوهی:هدف از این دسته از پژوهش های آموزشی ، توصیف شرایط یا پدیده های مربوط به نظام آموزشی می باشد .

د)بررسی موردی: در این روش پژوهشگر مانند پژوهشگر پیمایشی که با انتخاب نمونه ای با حجم وسیع و معرف از جامعه درباره تعدادی از متغییرها به بررسی می پردازد ، عمل نمی کند ، بلکه به انتخاب یک «مورد» پرداخته و آن را از جنبه های بی شمار بررسی می کند .

ه) تحقیق پس – رویدادی: در این تحقیق پژوهشگر با توجه به متغییروابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد.

-تحقیق آزمایشی:در این تحقیق پژوهشگر برای برقراری رابطه ی علت – معلولی میان دو یا چند متغییر از طرح های آزمایشی استفاده می شود .

این تحقیق شامل:

الف – انتساب تصادفی:ب- همتا نمودن تصادفی ج- انتخاب همگن د- تحلیل کواریانس ه- استفاده از آزمودنی ها بعنوان کنترل خودشان می باشد.

افزودن یک دیدگاه