رابطه بین یک تحقیقات پایه و کاربردی چیست؟

سمینار حسابداری و انجام سمینار حسابداری

رابطه بین یک تحقیقات پایه و کاربردی چیست؟

 

تحقیقات پایه و کاربردی دوسر یک پیوستار نیستند.بلکه باهم رابطه ای متقابل دارند،به گونه ای که غالبا درتحقیقات کاربردی ،اصول علمی تدوین شد ه درتحقیقات پایه ،  مبنای کاربردی شدن قرار می گیرند.

 طبقه بندی تحقیق  بر مبنای هدف

تحقیقات بنیادی (پایه)   

 تحقیقات کاربردی

تحقیقات ارزیابی:    این نوع تحقیقات ،فرآیندی جهت جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات برای تصمیم گیری هستند.

تحقیق وتوسعه :   هدف اصلی تلاش های توسعه وتحقیق تنظیم یا آزمون نظریه نیست ،بلکه توسعه محصولات ویا فرآیندهای جدید است .

تلاش های تحقیق وتوسعه درجهت توسعه محصول خاص معمولا برحسب اهداف ،کارکنان وزمان تکمیل بسیار وسیع اند.چرخه تحقیق وتوسعه به طراحی محصولات ،مطابق با برنامه کلی کسب وکار شرکت می انجامد.

تحقیق عملی: هدف از انجام این تحقیق ،حل مسائل کسب وکار مدیریت ازطریق کاربرد روش علمی است .این تحقیق مربوط به مسائل خاص می شود ودر یک محیط ویژه به اجرا در

می آید.

هدف اولیه(اصلی ) تحقیق عملی ، حل یک مساله خاص است ونه کمک به توسعه نظریه های علمی .

مورد کاوی درآموزش مدیریت ،نمونه ای از کاربرد نتایجی است که امکان دارد ازتحقیق عملی به دست آید.

افزودن یک دیدگاه