طراحی تحقیق چیست؟ | اصول طراحی تحقیق

سمینار حفاظت و مرمت آثارتاریخی و انجام سمینار حفاظت و مرمت آثارتاریخی

طراحی تحقیق چیست؟ | اصول طراحی تحقیق

 

برای اینکه هر تحقیق علمی صورت بگیرد باید به چهارچوب های مناسب تحقیق دسترسی داشته باشیم.طراحی تحقیق به عواملی مانند:طبیع مسالۀ مورد بررسی و روشهای مناسب , نوع ودامنه اهداف مربوط می شود.

هر طراحی تحقیق شامل اجزای زیر می باشد:

۱٫بیا  ماهیت  تحقیق
۲٫تعریف قالب تحقیق و مساله مورد بررسی
۳٫ ابعاد و دامنۀ تحقیق
۴٫ تبیین منابع تحقیق
۵٫ تبیین اهداف تحقیق
۶٫ محدوده ی مکانی تحقیق
۷٫محدوده ی زمانی تحقیق
۸٫انتخاب فنون و روشهای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز

۹٫زمینه های عینی انتخاب داده ها و امکان دستیابی به اطلاعات

 

عنوان بندی تحقیق:

نخستین مرحله در طراحی تحقیق عنوان تحقیق می باشد.عنوان تحقیق باید روشن و واضح باشد و روشنگر هدف مسئله باشد.باید قلمرو مسئله چه از نظر مکانی و چه از نظر زمانی محدود باشد.

انواع تحقیق:

تحقیق علمی انواع متفاوتی دارد.انواع تحقیق علمی با توجه به معیارهایی و مبناهایی که دارد تعین می شود.در ذیل به انواع آن اشاره می کنیم.

 

الف)مطالعات نظری:

هدفی که در این مطالعات هست افزایش شناخت علمی و اثبات نظریه ها و فرضیه ها پرداخت.

 

ب)مطالعات کاربردی:

به تحقیقاتی که به تدوین و گسترش مهارتها و حل مسائل مربوط به موضوع و یا محدوده ی مورد بررسی طراحی می شود مربوط می شود.

 

  ج)مطالعات بنیادی:

این مطالعات به مطالعات نظری نزدیک تر هست اما تفاوت هایی هم دارد.نظریه پردازی را با میدان  تجربه از طریق بررسی های میدانی در هم می آمیزد و از این لحاظ در پی محک زدن میدان نظریه در عمل است.

د)مطالعات اجرایی:

مطالعات اجرایی معمولا از تحقیقاتی به شمار می روند که با هدف از پیش تعیین شده به دنبال راه های بهینه برای به اجرا درآوردن برنامه های عمرانی است.

 

بیان مسئله و موضوع تحقیق:

محقق باید بتواند در چارچوب موضوع مسئله ای را بیان کند و به بررسی  و تدوین آن بپردازد.در مجموع هر تحقیق علمی با تدوین مسئله ای آغاز می شود.هدف نهایی هر تحقیق حل مسائل و مشکلات می باشد.

افزودن یک دیدگاه