قیمت سمینار کارشناسی ارشد در سال 1403

قیمت سمینار کارشناسی ارشد در سال 1403 | تماس و مشاوره با 0919/963/1325 برای انجام سمینار کارشناسی ارشد می باشد ...

قیمت سمینار کارشناسی ارشد در سال 1403

قیمت سمینار کارشناسی ارشد در سال 1403 :

قیمت سمینار کارشناسی ارشد برق در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد برق

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد برق

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومان


قیمت سمینار کارشناسی ارشد عمران در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد عمران

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد عمران

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومان


قیمت سمینار کارشناسی ارشد نقشه برداری در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد نقشه برداری

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد نقشه برداری

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومان


قیمت سمینار کارشناسی ارشد مکانیک در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مکانیک

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مکانیک

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومان


قیمت سمینار کارشناسی ارشد معدن در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد معدن

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد معدن

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومان


قیمت سمینار کارشناسی ارشد محیط زیست در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد محیط زیست

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد محیط زیست

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومان


قیمت سمینار کارشناسی ارشد صنایع در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد صنایع

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد صنایع

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومان


قیمت سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومان


قیمت سمینار کارشناسی ارشد نفت در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد نفت

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد نفت

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومان


قیمت سمینار کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومان


قیمت سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومان


قیمت سمینار کارشناسی ارشد مهندسی دریا در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مهندسی دریا

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مهندسی دریا

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومانقیمت سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومان


قیمت سمینار کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات در سال 1403

به روز رسانی تا فروردین 1403

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

برای مقطع ارشد :

سمینار ارشد :

انجام سمینار ارشد : 2 تا 4 میلیون تومان

قیمت انجام سمینار کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

برای مقطع دکتری :

سمینار دکتری :

انجام سمینار دکتری : 5 تا 7 میلیون تومان

قیمت سمینار کارشناسی ارشد ارشد و دکتری دکترا و رساله دکتری دکترا در سال 1403

انجام سمینار کارشناسی ارشد / انجام سمینار ارشد / انجام پایان نامه دکترا / انجام پایان نامه دکتری

تماس و مشاوره با 0919/963/1325

افزودن یک دیدگاه