محتوای فصل سوم پایان نامه چیست؟

سمینار مهندسی پلیمر و انجام سمینار مهندسی پلیمر | انجام سمینار کارشناسی ارشد / انجام سمینار اشد | تماس و مشاوره با 0919/963/1325

محتوای فصل سوم پایان نامه چیست؟

فصل سوم پایان نامه مربوط به روش شناسی پژوهش، یکی از فصل های مهم پایان نامه است که در بعضی رشته ها، بیشترین حجم  و مهم ترین قسمت پایان نامه را به خود اختصاص می دهد . البته ماهیت فصل سوم پایان نامه بر اساس نوع رشته و تخصص می تواند کاملا متفاوت باشد.

به طور کلی می توان گفت که این بخش شامل موارد زیر است (نکته قابل توجه این که تمامی پایان نامه ها الزاما دارای زیر بخش های ذیل نیستند ، به ویژه پایان نامه های نوع اسنادی – کتابخانه ای) :

نوع پژوهش
تعیین جامعه آماری و حجم نمونه
محیط پژوهش
نمونه پژوهش
روش نمونه گیری
روش گردآوری اطلاعات
توضیح ابزار گردآوری اطلاعات و روایی و پایایی ابزار
روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

همان طور که ملاحظه می کنید، فصل سوم پایان نامه، فصلی کوتاه و درعین حال کلیدی است، زیرا روند اجرای روش پژوهش و مدل های استفاده شده و راهکارهای آن را در پایان نامه نشان می دهد. بنابراین، انتظار می رود که بادقت لازم و براساس آنچه که در فصول قبل به آن اشاره شده، به تدوین این فصل پایان نامه بپردازید.

پایه اصلی نگارش این فصل پایان نامه، متن پیشنهاد پژوهش شما را تشکیل می دهد و لازم است که به نحو شایسته ای به توسعه و تکمیل آن و تبدیل آن به فصل سوم اهتمام ورزید. با توجه به این که این قسمت عمدتا از پیشنهاد طرح و پژوهش گرفته می شود، مجددا تاکید می گردد که زمان ها باید به صورت گذشته مطرح شوند.

افزودن یک دیدگاه