محتوای فصل پنجم پایان نامه چیست؟

سمینار شیمی و انجام سمینار شیمی

محتوای فصل پنجم پایان نامه چیست؟

در فصل پنجم پایان نامه محتوایی که قرار می گیرد، برگرفته از یافته های پژوهشگر و منطبق با سوالات مطرح شده در فصل اول پایان نامه است. پس استنادی صورت نمی گیرد. این فصل علاوه بر مقدمه مانند سایر فصول، دارای بخش های جداگانه ای به نام  “تحلیل یافته ها”، “بحث” و “نتیجه گیری” است.

 در قسمت زیر درباره قسمت هایی که به طور معمول در فصل پنجم پایان نامه مطرح می شود توضیح می دهیم:

۱- مقدمه در فصل پنجم:

معرفی محتوای کلی فصل پنجم پایان نامه و گریزی به کارهای انجام شده در فصول قبل:

۲- تحلیل یافته های پژوهش:

فرضیات خود را به ترتیب مطرح و با توجه به یافته های خود در ارتباط با اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش، مورد تحلیل قرار دهید.

۳- بحث :

مقایسه نتایج حاصل از یافته های خود با یافته های سایر پژوهشگران و اعلام اینکه تا چه میزان همخوانی و یا اختلاف وجود دارد.

همه این موارد باید توام با استناد باشد.

۴- نتیجه گیری:

ارایه پیام حاصل از پژوهش

جملات مربوط به این قسمت باید با دقت و در پیوند با سایر مطالب و با توجه به چهار عامل یافته های پژوهش، آینده نگری، تعمیم و پیشنهادات نوشته شود.

در اینجا هیچ استنادی لازم نیست.

در صورتی که پژوهش ما منجر به ارائه الگو شود، در فصلی جدا به آن پرداخته می شود.

الگوی پیشنهادی باید از نظر علمی معتبر باشد، به این منظور یا باید آزمون شود و یا تجربه و یا با تکنیک دلفی اجماع حداقل۷۵ درصدی صاحب نظران و متخصصان را به خود اختصاص دهد.

برترین مطالب سایت :
سمینار مهندسی صنایع و انجام سمینار مهندسی صنایع

در  صورتیکه پایان نامه ی خود را با این فصل می خواهید پایان دهید ” پیشنهادات پژوهشگر “ و ” عناوین پیشنهادی برای پژوهشگر آتی “ در ادامه مباحث فصل پنج به ترتیب زیر آورده شود.

پیشنهادات پژوهشگر:

نظرات و پیشنهادات پژوهشگر در ارتباط با پژوهش در این بخش از فصل پنجم پایان نامه نوشته می شود. اگر پژوهش خود را در سازمان خاصی به پایان رسانده اید، در این قسمت می توانید در مورد ابعاد و یافته های مهم پژوهش خود، به افراد و سازمان های مرتبط با پژوهش، پیشنهاداتی را ارائه دهید.

پیشنهادات برای پژوهشگر آتی:

در این قسمت در ارتباط با محورهای پژوهش خود، به منظور تداوم پژوهش و توسعه دانش، عناوینی را به پژوهشگران بعدی پیشنهاد نمایید. این عناوین باید از ساختار علمی مناسب برخوردارباشد. این عناوین نباید بی ارتباط با پژوهش شما باشند.

توجه:

۱- بر خلاف پروپوزال، که افعال آن در زمان آینده است، در تدوین فصل پنجم پایان نامه افعال باید به زمان گذشته بیان شود.

افزودن یک دیدگاه