محتوای فصل چهارم پایان نامه چیست؟

سمینار کاردان فنی عمران و انجام سمینار کاردان فنی عمران | انجام سمینار کارشناسی ارشد / انجام سمینار اشد | تماس با 0919/963/1325

محتوای فصل چهارم پایان نامه چیست؟

همانطور که در پست قبل درباره فصل سوم توضیح داده شد. در این قسمت درباره فصل چهارم پایان نامه که فصلی است که در آن محقق به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده پایان نامه می پردازد توضیح داده خواهد شد. در این بخش، مهمترین عناوین قابل ارائه مختصرا” توضیح داده می شود. باید توجه داشت که در فصل چهار پایان نامه، محقق باید به کلیه سئوالات اصلی و فرعی مطرح در فصل ۱ پاسخ گفته و کلیه فرضیات مطرح شده را آزمون نماید.

 

بر اساس نوع پژوهش و همچنین متغیرهای موجود در عنوان،تعداد فصول چهارم تا ما قبل آخر پایان نامه تعیین می شود.اگر نوع پژوهش توصیفی باشد،فصل چهارم تحت عنوان یافته های پژوهش” نگاشته می شود. اگر نوع پژوهش توصیفی تطبیقی باشد، فصل چهارم تحت عنوان مطالعه تطبیقی” و فصل پنجم با عنوان یافته های پژوهش” نوشته می شود. اگر پژوهش تاریخی باشد، تعداد فصول به نسبت متغیرها و پارامترهای اصلی پژوهش افزایش می یابد

.

فصل چهارم به عنوان “یافته های پژوهش” شامل موارد زیر است:

 

۱- مقدمه :

معرفی کلی و ابتدایی محتوای فصل چهارم پایان نامه

 

۲- توصیف داده ها:

جداول و نمودارهای توصیفی در این قرار گرفته و توضیحات مرتبط با آن ها نیز ارائه می شود.

 

۳- آزمون فرضیه ها یا طرح سؤالات :

 

متناسب با یافته ها، جداول و نمودارهای ذیربط ارایه می شود.

 

بطور کلی در فصل چهارم پایان نامه باید اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش پوشش داده شود.

افزودن یک دیدگاه