معیارهای انتخابی در مسائل تحقیقاتی

سمینار زبان چینی و انجام سمینار زبان چینی

معیارهای انتخابی در مسائل تحقیقاتی ؟

برای انتخاب مسائل تحقیقاتی در پایان نامه نکاتی را باید رعایت کرد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از :

• اجتناب از دوباره کاری در تحقیقات و اطمینان داشتن نسبت به تحقیقات انجام شده قبلی
• میزان اهمیت مسئله تحقیق و ارزش ادامه آن
• داشتن علاقه و کنجکاوی و کشش علمی برای دریافت واقعیت ها
• آموزش ، شرایط و کیفیات فردی شخص محقق یا دانشجو
• فراهم بودن اطلاعات و عملی بودن روش تحقیق
• فراهم بودن امکانات مورد نیاز تحقیق و مناسب بودن شرایط کار
• وجود امکان همکاری و همیاری در انجام تحقیق بین واحدها و افراد ذیربط
• مخارج تحقیق و استفاده احتمالی از آن
• زمان لازم برای تحقیق
• مشکلات ، موانع ،رویدادها و خسارات احتمالی در مورد تحقیق

افزودن یک دیدگاه