منابع تحقیق در پایان نامه | منابع تحقیق در مقاله

سمینار هوانوردی ناوبری هوایی و انجام سمینار هوانوردی ناوبری هوایی | انجام سمینار کارشناسی ارشد / انجام سمینار اشد | تماس با 0919/963/1325

منابع تحقیق در پایان نامه | منابع تحقیق در مقاله

 

محقق باید در پایان مقاله فهرستی از منابع و مراجعی که در متن به آنها استناد کرده است.

مقصود از فهرست منابع، به دست دادنِ صورت دقیق و کامل همه مراجعی است که در متن مقاله به آنها استناد شده‏ است.

هدف از ارائه این فهرست، نشان دادن میزان تلاش پژوهشگر در بررسی و استفاده از منابع گوناگون، احترام به حقوق سایر نویسندگان و مۆلفان و نیز راحتی دستیابی خواننده به منابع موردنظر است.

به طور کلی منابع تحقیق به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

منابع دست اول:

عبارتند از اصل اثر، نوشته، سند، رخداد یا فیلمی که محقق آنرا به طور مستقیم مطالعه و به عنوان شاهد عینی ملا حظه می نماید و یا آزمایش و تجربه ای است که شخص پژوهشگر آنرا انجام داده باشد.

(منابع یا رساله ای که شرح این آزمایش یا تجربه را ارائه کند نیز جزء منابع دست اول است).

منابع دست دوم:

عبارتند از نوشته ها، نقدها، تفسیرها، گزارشات و بحثهایی که منتقدان، تفسیرگران، محققان و دیگر اهل فن درباره منابع دست اول نوشته باشند.

پژوهشگران باید کوشش کنند حتی المقدور منابع دست اول را در متن خود قرار دهند و همیشه منابع دست دوم را به عنوان شاهد مدعای خود (برای نفی یا اثبات مدعا) در نوشته ها بیاورند .

افزودن یک دیدگاه