نحوه بیان کردن اهداف تحقیق

سمینار موزه داری و انجام سمینار موزه داری

نحوه بیان کردن اهداف تحقیق

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد، این اهداف خود را در قالب مسئله تحقیق، نمودار میسازند و از طریق بیان آن، آشکار میشوند. اهداف تحقیق می توانند به دو صورت کلی و فرعی مطرح شوند.

اهداف کلی :

هدف کلی بطور مستقیم از خود مسئله تحقیق نشأ ت می گیرد ، در واقع موضوع تحقیق یا پایان نامه یکی از اهداف کلی می باشد که بواسطه آن مشخص می شود این تحقیق یا پایان نامه چه چیزی را دنبال می کند و قصد تعیین آن را دارد.

 

اهداف فرعی (ویژه ):

اصولاً اهداف فرعی (ویژه ) تحقیق یا پایان نامه از مسئله تحقیق و اهداف کلی تحقیق یا پایان نامه مشتق می گیرد. محقق با بیان اهداف فرعی (ویژه ) در تحقیق یا پایان نامه دقیقاً مشخص می کند که در این تحقیق یا پایان نامه ، چه کاری انجام می شود و چه کاری انجام نمی شود.

هر تحقیق یا پایان نامه می تواند چندین هدف فرعی (ویژه ) داشته باشد. از آن جا که تمامی مراحل و اجزای تحقیق یا پایان نامه بایستی به صورت مجزا و مشخص و با کلمات دقیق، بیان شوند تا محقق بتواند آنها را در معرض آزمایش بگذارد می توان گفت که اهداف فرعی (ویژه ) تحقیق یا پایان نامه ، راهنمایی برای تهیه و تدوین ابزار گردآوری اطلاعات است. بنابراین، ضروری است که اهداف فرعی (ویژه ) ، به نحوی بیان شوند که بر علمی بودن نتایج تحقیق ، تأکید داشته باشند و چارچوبی مناسب ، برای تجزیه و تحلیل آماری ارائه دهند.

افزودن یک دیدگاه